فرمول موفقیت رو یاد بگیر

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه فروشگاه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. سایت فوق با کامل ترین و بروزترین طرح های توجیهی و کارآموزی پاسخگوی نیازهای شما عزیزان است، امیداست رضایت کامل شما تبلیغ ما باشد.

چيستي شناسي نظام شكل 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

چيستي شناسي نظام شكل

(تفريدعناصر تشكيل دهندۀمسجد)

مهندس سيد بهشيدحسيني

دانشجوي دكتري معماري دانشكدهاي هنرهاي زيبا،داشكاه تهران

همه كس طالب يارندچه هشياروچه مست همه جاخانه عشقت چه مسجدچه كنشت

(حافظ)

برسي روند تحول يك معماري بدون برسي تحول اجزاء يا عناصر آن،امكان بذير نيست

ازسوي ديگر هر اثر معماري قابليت تقسيم به دو نظام را داراست :نظام شكل ونظام معنا .هر شكلي مي بايد بر مبناي معناي موجوديت پذيرونيزفهم هر معنا ازطريق درك نظام شكل صورت مى پذيرد.ازاين رو در رابطه با هر اثرمعمارى معنا مقدمه لازم براى توليدشكل است.نسبت معماربا نظام شكل ومعنا گزينش است وتركيب ونقش خلاقانه معمار در اين دو امرنهفته است به عبارت ديگر هرمعمارمى بايد بر حسب فضايى كه تكوين مى دهد مواردذيل را در گزينش وتركيب ،مورد تدقيق قرار دهد:

- گزينش معناهاى متناسب با موضوع ،

- گزينش شكل هاى متناسب با معنا،

- تركيب معناها با يكديگر به منظور دستيابى به معناى مسلط،

- تركيب نظام اشكال با يكديگر.

نظام معنايى ازدوطريق قابل تفسير است:

كشف معنا:بازگشت به زمان ومكان توليد اثر، زمينه كافى رابراى درك معنا ازشكل به دست مى دهد

به عبارت ديگر،تلاش برآن است تا معناهاى ديروزين عين ديروزدرك شوند.در اين قاعده،پژوهنده درراستاىكشف گام بر مى داردو ساير لايه هاى اضافى معنايى را در زمان هاى ديگركنار مى زند.آفريدن معنا:افزودن لايه هاى معنايى ديگر به اثر،پس ازتكوين آن اين شيوه علاوه برآنكه در برگيرنده

معناهاى اوليه است؛معناهاى ديگر را نيزبه ازاى زمان ها در بر گيرد كه دردوشكل قابل طرح است:

الف) ممكن است شكل امروزه عين شكل ديروزباشد اما بار معنايى آن در زمان هادگرگون باشد.

ب)ممكن است شكل ديروز ازالحاقاتى در زمان هاى مختلف تا به امروزبرخوردار باشدازاين رو،به

ازاى لايه هاى لايه هاى زمانى لايه هاى معنايى نيزبه وجود خواهدآمد.دراين نوشتار مؤلف سعى دارد ت‍أثير مكان رابر نظام شكل موردتأكيد قراردهد. اين تفكر تصريح مى دارد كه اسلام بر معناى مبادى معنوى واحد در سرزمين هاى متفاوت ازاشكال وعناصر موجود اين سرزمين ها در راستاى بيان ارزش هاى خود سودبرده است. -آفریدن معنا:افزودن لایه های معنایی دیگر به اثر،پس از تکوین آن.این شیوه علاوه برآنکه دربرگیرندۀ معناهای اولیه است،معناهای دیگررا نیز به ازای زمان ها در برمی گیرد که در دو شکل قابل طرح است :

الف)ممکن است شکل دیروز از الحاقاتی در زمان های مختلف تا به امروز برخوردار باشد :از این رو ،به ازای لایه های زمانی لایه های معنایی نیز به وجودخواهد آمد.در این نوشتار مؤلف سعی دارد تأثیر مکان را بر نظام شکل مورد تأکید قرار دهد.این تفکر تصریح می داردکه اسلام بر معنای مبادی معنوی واحد در سرزمین متفاوت از اشکال وعناصر موجود این سرزمین ها در راستای بیان ارزش های خود سود برده است.این تفکر باور دارد که دین مبین اسلام درمحددۀ معنی حرکت کرده واز این دو نظام شکل را در سرزمین های مفتوحه به تناسب معناها ،گزینش وترکیبی جدید ازآنها به دست داده است .به عبارت دیگر حاصل این گزینش وترکیب به نظامی ازشکل ختم شده که بیانگر دلالت های معنایی نظام ارزشی اسلام است

1-معماری مساجد

غرض ازمسجد ومیخانه ام وصال شماست جزاین خیال ندارم خدا گواه منست

( نظام)

مسجد به خصوص مسجد جامع ،با گذشت زمان کلیه مراکز مرتبط با مردم را به خود جذب کردویا فضایی متشکل از بناهای الحاقی به صورت یک مجتمع شامل قسمت هایی از مدرسه –کتابخانه – ومهمانپذیر در آمد .

بنابراین می توان گفت برای ساختمان مسجد معماری خاصی وجود ندارد. اغلب محققین براین عقیده اند که در سرزمین های اسلام سه نوع معماری سرزمینی مسجد بارزتر است .که هر یک تحت تأثیر سنت در معماری محلی،معماری خانگی ، ضوابط فضاومکان،نوع مصالح دردسترس،سلیقه های هنری وعقاید محلی مردم به تقسیمات فرعی و دیگری طبقه بندی می شوند.ترتیب زمانی این طبقه بندی به اختصار چنین است:

الف)مسجد شبستانی (عربی )،

ب)مسجد ایرانی ،

ج)مسجد ترکی.

الف)مساجد شبستانی (عربی)

این سبک به نام های عباسی ،خراسانی ،هیپواستایل وشبستانی معروف است.نمونۀبارزآن مسجد جامع فهرج درسال 45ه.ق.ساخته شده است.در این سبک سادگی بنا مد نظر قرار دارد.دراین سبک بدنۀاصلی مسجد را محدودۀچهار ضلعی به شکل مربع یا مستطیل وفضایی که تقریباً در وسط بنا قرار داشته باشد که بدین ترتیب فضاهای سر پوشیده شبستان را می سازند.معمولاًدر سمت جنوب رو قبله تعداد ردیف های ستون بیشتر بوده ودرهای ورودی متعددی ازاطراف بنا برای وارد شدن ساخته می شده است .

ب) مساجد ایرانی

اصل این طرح اضافه شدن دو عنصر مشخصه در طرح معماری سنتی وخانگی ایران یعنی ایوان وگنبد به طرح مسجد است. در بنای آتشکده های قدیمی استفادۀبسزایی ازگنبدشده است.معمولاً آتشکده ها به صورت یک بنا ی چهارگوش بوده اند که از چها ر سمت باز بوده و با یک گنبدبلند مسقف ساخته می شده اند . ازطرف دیگر ایوان با یک فضای اتاق مانند پوشش داده می شده است.اولین بخش این گونه مساجد که بین سده های 4تا 7ه.ق مرسوم بوده اند اجرای مسجد با یک ایوان در جهت قبله متدواول شد. برای نمونه ای ازاین بنا ،می توان تاریخانه دامغان نام برد.این روش تا سدۀ8ه.ق ادامه یافت.ازاین تاریخ به بعد،مساجد ی با دو،سه وچهار ایوان در دیگر سمت های مسجد مسجد ساخته شدند .ایوان سمت قبله پهن تر وبزرگ تر بود وفضایی گنبد دار داشت که روی محراب جای می گرفت . از دیگر نمونه های این گونه مساجد می تواند مسجد جامع اصفهان،مسجد امام اصفهان ومسجد جامع زواره را نام برد.به تدریج ساختن مناره که نوعی آتشگاه بود کنا ر دروازه مسجدوایوان رو به قبله نیز در ایران متداول شد.دراین زمان مناره ها به عنوان یک عنصر اصلی ساختمان مسجد شناخته شدند که در عین حال به بنا نیز استحکام بیشتری می بخشیدند. بدین ترتیب با اضافه شدن ایوان ها وگنبد ها ومناره ها حالت یکنواختی از بین رفت و گنبد های بزرگ جهت قبله را مشخص می ساختند .عناصر واجزای کالبدی مسجد در معماری قدیم ایران :

1-ورودی یا درآیگاه، که در ابتدا به صورت ایوانی با دهانه باز بوده ولی بعدها آن را با یک اسپر (پنجره یا روزن )بسته از بیرون جدا می کردند.

2-هشتی یا کریاس،میان کنه درگاه وایوان پیش آن ،هشت یا کریاس جای می گرفته است .اسپرروبروی درگاه بزرگ آن بسته با پا چنگ (پنجره یا روزنی که پای آن بسته است وبه زمین نمی رسد )بوده واز گذر آزاد ویک راست به درون مسجد پیش گیری می کرد بیشتراین


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 12,300 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file748_1193234_1134.zip18.3k